تحلیل روابط و الگوهای میان رشته‌ای در منتخبی از حوزه‌های اولویت‌دار علم و فناوری

تحلیل روابط و الگوهای میان رشته‌ای در منتخبی از حوزه‌های اولویت‌دار علم و فناوری
نویسنده: 
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲۹
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۱۶۵-۱۹۰
چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط و الگوهای میان‌رشته‌ای در منتخبی از حوزه‌های علمی شامل نانوتکنولوژی، بیوفیزیک، فیزیک هسته‌ای، جامعه‌شناسی و ارتباطات بر اساس تولیدات علمی محققین ایرانی در پایگاه اطلاعاتی «وب‌‌آو‌ساینس» انجام گرفته است. این پژوهش از نظر نوع کاربردی است و در آن از روش‌های مختلف علم‌سنجی، تحلیل استنادی و تحلیل شبکه استفاده شده است. پس از شناسایی و استخراج مجموعه داده‌های مورد نیاز این پژوهش، کلیه استنادات مربوط به این تولیدات، به منظور تعیین روابط میان‌رشته‌ای در این حوزه‌ها و نیز تعیین سیر تکاملی این روابط، مورد تحلیل استنادی قرار گرفته‌اند. در این بررسی به منظور قضاوت درمورد میان‌رشته‌ای‌ بودن داده‌ها، نتایج حاصل از دو نوع رویکرد یکی تعیین حوزه‌های موضوعی مربوط به نشریات منتشر کننده استنادات مقالات و دیگری تعیین وابستگی سازمانی مولفین مقالات مورد توجه قرار گرفته‌اند. نتایج بررسی نشان داد که تمامی حوزه‌های علمی منتخب مورد مطالعه در این پژوهش، دارای خوداستنادی و دگراستنادی هستند. در تمامی حوزه‌های مورد مطالعه، همبستگی مثبتی بین دو متغیر هم‌تالیفی و رویکرد میان‌رشته‌ای وجود دارد. بین میزان استناد به مقالات و رویکرد میان‌رشته‌ای آنها در حوزه های مورد بررسی، رابطه معناداری مشاهده نشد. با ترسیم نقشه روابط میان‌رشته‌ای در حوزه نانوتکنولوژی مشخص شد، این روش ابزار منحصر به‌ فردی در کشف الگوهای ساختاری حوزه‌های پژوهشی محسوب می‌شود و می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره پیوستگی و وابستگی متقابل میان حوزه‌ها را نشان دهد.

استناد: 

صدیقی، مهری. ۱۳۹۲. تحلیل روابط و الگوهای میان‏‎رشته‌ای در منتخبی از حوزه‏‎های اولویت‎دار علم و فناوری. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۲۹ (۱): ۱۶۵-۱۹۰.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه