تعادل استکلبرگ-نش در بازی مکان‌یابی رقابتی تسهیلات میان یک امتیازدهنده و دو سرمایه‌گذار

تعادل استکلبرگ-نش در بازی مکان‌یابی رقابتی تسهیلات میان یک امتیازدهنده و دو سرمایه‌گذار
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۱۷
شماره: 
۵۷
شماره صفحه (از - تا): 
۱۱۱-۱۲۵
چکیده

در مسئله مکان‌یابی رقابتی موضوع مکان‌یابی بهینه یک یا چند تسهیل جدید در شرایطی می‌باشد که رقبای دیگر نیز وجود دارند، در این مقاله نوعی از مسئله مکان‌یابی رقابتی بررسی می‌شود که یک امتیازدهنده امکان بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری دو سرمایه‌گذار با دریافت درصدی از درآمد آن‌ها به عنوان فرانشیز را در اختیار دارد و ضمناً خود نیز با توجه به بودجه در اختیار می‌تواند نسبت به ایجاد تسهیلات در مکان‌های بالقوه موجود اقدام نماید. درواقع سه تصمیم‌گیرنده وجود دارد که یکی به‌ عنوان رهبر و دو تصمیم‌گیرنده به‌ عنوان پیرو در رقابت همزمان با یکدیگر وارد بازی انتخاب مکان برای ایجاد تسهیلات خود می‌شوند. این بازی به‌ صورت یک بازی دو سطحی استکلبرگ-نش است که در سطح اول امتیازدهنده با درنظرگرفتن بهترین پاسخ سرمایه‌گذاران بهترین تصمیم خود را اعلام می‌دارد و در سطح دوم دو سرمایه‌گذار با مشاهده استراتژی امتیازدهنده به‌ صورت هم‌زمان و در رقابت با یکدیگر تصمیم‌گیری می‌کنند. در نهایت برای صحه‌گذاری نتایج مدل پیشنهادی یک مثال عددی ارائه شده است و به‌ منظور دستیابی به سیاست‌های بهینه مدیریتی تحلیل حساسیت جامعی صورت گرفته ‌است.

استناد: 

کاری مجیدآباد، عباس، مرضیه مظفری، وعلی نعیمی صدیق. ۱۳۹۸. تعادل استکلبرگ-نش در بازی مکان‌یابی رقابتی تسهیلات میان یک امتیازدهنده و دو سرمایه‌گذار. مجله مدل‌سازی در مهندسی ۱۷ (۵۷): ۱۱۱-۱۲۵.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه