ارائه مدل ارزیابی میزان رضایت کارکنان از سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (LMS)

ارائه مدل ارزیابی میزان رضایت کارکنان از سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (LMS)
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۶
شماره: 
۲۰
شماره صفحه (از - تا): 
۲۱-۳۵
چکیده

پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که داده به‌ عنوان یکی از ارزشمندترین منابع هر سازمان شناخته می‌شود. از سوی دیگر، امروزه سیستم آموزش الکترونیکی به بخشی جداناپذیر از یک سیستم آموزش در هرسازمانی تبدیل شده است. کارکنان سازمان‌ها برای افزایش بهره‌وری و به‌ ویژه کاهش اتلاف وقت و انرژی و همچنین استفاده از سطوح کاربری بالا و انعطاف‌پذیری در دریافت خدمات آموزشی تمایل زیادی به استفاده از خدمات آموزش الکترونیکی دارند و این موضوع موجب گسترش این نوع آموزش در سازمان‌ها شده است. در پژوهش کاربردی حاضر ابعاد گوناگون ارزیابی سیستم آموزش الکترونیکی بر پایه مدل ای‌کوال توسعه داده شده است. برای آزمون روایی سوالات از اعتبار محتوا و از اعتبار عاملی به‌ طور همزمان استفاده شده است و برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. مدل توسعه‌یافته این پژوهش از شاخص‌های گوناگونی نظیر معیار ظاهری، محتوایی، امنیت، سازگاری با ابزارهای مجازی تشکیل شده است. بدین‌ منظور، یک پرسشنامه ۳ بعدی طراحی و توزیع شده است. در این پرسشنامه سوالات مورد نیاز برای ارزیابی میزان رضایت کارکنان طراحی شده و به‌ صورت تصادفی بین ۸۰ نفر از صاحب‌نظران توزیع شده است. نتایج ارزیابی و تحلیل آماری نشان می‌دهد که ویژگی ظاهری بالاترین اهمیت را از دید کاربران دارد و مسئله امنیت، از میزان اهمیت پائینی از نظر آن‌ها برخوردار است. در انتها پیشنهادهای اجرایی به‌منظور بهبود کیفیت سیستم آموزش الکترونیکی ارائه شد. 

استناد: 

 

ارشادی، محمدجواد، سیما صوفی نیارکی، و علی نعیمی صدیق. ۱۳۹۸. ارائه مدل ارزیابی میزان رضایت کارکنان از سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (LMS). نشریه آموزش و توسعه منابع انسانی ۶ (۲۰): ۲۱-۳۵.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه