ارائه مدل مفهومی ارتقا خدمات درگاه بیمارستان‌های خصوصی

ارائه مدل مفهومی ارتقا خدمات درگاه بیمارستان‌های خصوصی
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۱۷
شماره: 
۵۸
شماره صفحه (از - تا): 
۳۶-۵۱
چکیده

هدف مقاله حاضر ارائه مدل مفهومی پیشنهادی برای درگاه‌های بیمارستان‌های خصوصی مستقر در شهر تهران است. 
روش‌کار: برای وصول به هدف ذکر شده از روش پژوهش پیمایشی ارزیابانه و مدل‌سازی مفهومی استفاده شده است. جامعه پژوهش حاضر را نیز تمامی درگاه‌های بیمارستان‌های خصوصی مستقر در شهر تهران و ده درگاه برتر بیمارستانی جهانی نشکیل داده است. برای گردآوری اطلاعات از سیاهه وارسی با ۱۴ معیار و ۷۷ مولفه با ارزش وزنی معیارها و مولفه‌ها استفاده شده است. پژوهشگر با استفاده از ابزار مذکور اقدام به مشاهده هدفمند کرده است. داده‌های گردآوری شده با استفاده از جداول و نمودارها توصیف شد و با استفاده از آزمون تی مستقل مورد آزمون آماری قرار گرفت. 
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که درگاه‌های بیمارستانی داخلی از نظر معیار اطلاعات تماس در وضعیت مطلوب، از نظر معیار طراحی صفحات در وضعیت نسبتا مطلوب، از نظر معیارهای ویژگی فنی صفحات، ویژگی صفحات درگاه، روابط عمومی، اطلاعات مورد نیاز بیماران، اطلاعات عمومی و راه‌های دسترسی، خدمات مالی در وضعیت نامطلوب، و از نظر معیارهای خدمات به بیماران، روزآمدسازی صفحات، خدمات عمومی، خدمات دارویی، پژوهش و آموزش، پزشکی از دور در وضعیت ضعیف قرار دارند. 
نتیجه‎گیری: با توجه به وضعیت درگاه‌های بیمارستان‌های داخلی و تحلیل شکاف صورت گرفته اقدام به ارائه مدلی پیشنهادی مبتنی بر دو سطح و چهار لایه شده است.

استناد: 

علیپور حافظی، مهدی، مهشید کریمی، و شهرام توفیقی. ۱۳۹۳. ارائه مدل مفهومی ارتقا خدمات درگاه بیمارستان‌های خصوصی. فصلنامه مدیریت سلامت ۱۷ (۵۸): ۳۶-۵۱.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه