عوامل موثر بر موفقیت شبکه اجتماعی حرفه‌ای‌ـ ‌تخصصی: یافته‌های مطالعه کیفی در ایران

عوامل موثر بر موفقیت شبکه اجتماعی حرفه‌ای‌ـ ‌تخصصی: یافته‌های مطالعه کیفی در ایران
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۱۰
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۲۳۵-۲۵۸
چکیده

شبکه‌های اجتماعی حرفه‌ای‌ـ ‌تخصصی گونه‌ای از جوامع برخط نوپدید به‎شمار می‎روند که پذیرای کاربران دانشگاهی و محتوای علمی در بستر اینترنت هستند. بی‎شک موفقیت این گونه شبکه‌ها در گرو دستیابی مدیران و سیاست‎گذاران آنها به دانش منسجم و کاربردی از عوامل موفقیت است. با وجود اهمیت این موضوع، در بررسی پیشینه پژوهش مشخص شد که به عوامل موثر بر موفقیت این شبکه‌ها پرداخته نشده است. از این رو، پژوهش حاضر در پی شناسایی و استخراج عوامل موثر بر موفقیت شبکه اجتماعی حرفه‌ای‌ـ ‌تخصصی با رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی و با تمرکز بر تجربه‌های سیاست‌گذاران و کاربران شبکه اجتماعی «انجمن» است. بر پایه یافته‌های این پژوهش، عوامل موفقیت از دید سیاست‌گذار در شش طبقه اصلی آمادگی جامعه برای پذیرش، اعتبار نهاد دارنده، پشتیبانی گروه مدیریت، انگیزش کاربران، کارایی وب‌گاه و اثربخشی سامانه مدیریت و کنترل دسته‎بندی شد؛ اما این عوامل از دید کاربران در چهار دسته اصلی انگیزه فردی، برقراری ارتباطات مؤثر، پویایی محتوا و جذابیت وب‌گاه قرار گرفت. روی‌آوری به این عوامل می‌تواند به کاربست سیاست‌ها و تصمیم‌های فراگیرتر برای افزایش انگیزه حضور و مشارکت کاربران بینجامد.

استناد: 

نبی‌میبدی، مرتضی، سیروس علیدوستی، و مریم نظری. ۱۳۹۷. عوامل موثر بر موفقیت شبکه اجتماعی حرفه‌ای‌ـ ‌تخصصی: یافته‌های مطالعه کیفی در ایران. فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات ۱۰ (۱): ۲۳۵-۲۵۸.

افزودن دیدگاه