مدل‌های مبادله اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتال

مدل‌های مبادله اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتال
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۲۲
شماره: 
۲
چکیده

هدف: مبادله اطلاعات از جمله خدمات مهم و ضروری برای کتابداران و کاربران نهایی در کتابخانه‌های دیجیتال است. مقاله حاضر مدل‌های مبادله اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتال را بررسی و معرفی می‌کند.

روش/رویکرد پژوهش: با بررسی متون مرتبط با مبادله اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتال ۳ مدل عمده رایج در کتابخانه‌های دیجیتال معرفی شده است: ۱) مدل جست‌وجوی همزمان، که مدلی بر مبنای روشی قدیمی برای مبادله اطلاعات به‌ ویژه مبادله اطلاعات کتابشناختی است ولی کمترین استفاده را در کتابخانه‌های دیجیتال دارد؛ ۲) مدل برداشت اطلاعات که مدلی باز است و بیشترین استفاده را با توجه به روش مبادله در کتابخانه‌های دیجیتال دارد؛ ۳) مدل پراکنده که مدل مورد استفاده در مبادله اطلاعات در وب است و کمترین استفاده را در کتابخانه‌های دیجیتال دارد.

یافته‌ها: سه مدل جست‌وجوی همزمان، برداشت اطلاعات و پراکنده برای مبادله اطلاعات و یکپارچه‌سازی در محیط دیجیتال وجود دارند. مدل پراکنده کمترین و مدل برداشت اطلاعات بیشترین استفاده را در مبادله اطلاعات بر عهده دارد.

نتیجه‌گیری: بررسی انجام گرفته در این مطالعه نشان داد که مدل برداشت اطلاعات با استفاده از تفاهم‌نامه او.ای.آی. مناسب‌ترین روش برای مبادله اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتال می‌تواند تلقی شود.

استناد: 

علیپور حافظی، مهدی. ۱۳۹۰. مدل‌های مبادله اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتال. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ۲۲ (۲): ۱۲۳-۱۳۲.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه