بررسی میزان انطباق عناصر داده‌ای مارک ایران با موجودیت‌ها و ویژگی‌های الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف.آر.بی.آر.): (نمونه موردی پیشینه‌های مارک رباعیات خیام موجود در نرم‌افزار کتابخانه ملی)

بررسی میزان انطباق عناصر داده‌ای مارک ایران با موجودیت‌ها و ویژگی‌های الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف.آر.بی.آر.): (نمونه موردی پیشینه‌های مارک رباعیات خیام موجود در نرم‌افزار کتابخانه ملی)
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲۸
شماره: 
۳
شماره صفحه (از - تا): 
۷۶۱-۷۸۹
چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان انطباق عناصر داده‌ای مارک ایران با موجودیت‌ها و ویژگی‌های الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی است. در این راستا، جدولی جهت تطبیق عناصر داده‌ای مارک ایران با موجودیت‌ها و ویژگی‌های تشکیل‌دهنده سه گروه موجود در این الگو ترسیم شد و بر اساس مطالعات مشابه انجام‌شده توسط کتابخانه کنگره آمریکا بر روی مارک ۲۱، تمام عناصر داده‌ای مارک ایران که قابلیت انطباق با موجودیت‌ها و ویژگی‌های این الگو را داشتند، شناسایی شدند. نتایج حاکی از آن است که در پیوند ۱۵۵۸ عنصر داده‌ای موجود در ساختار مارک ایران با موجودیت‌های این الگو، ۷۰۲ عنصر داده‌ای (۰۵/۴۵% ) با موجودیت‌های گروه اول، ۱۵۲ عنصر داده‌ای با موجودیت‌های گروه دوم و ۴۵ عنصر داده‌ای با موجودیت‌های گروه سوم قابلیت انطباق دارند. در ادامه، جهت شناسایی موجودیت‌ها و ویژگی‌های الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی در پیشینه‌های مارک موجود در نرم‌افزار کتابخانه ملی ایران (رسا)، پیشینه‌های یک نمونه اثر با نمودهای متنوع، یعنی رباعیات خیام در نمود‌های چاپ سنگی، کتاب، پایان‌نامه، مواد دیداری و شنیداری، دستنوشته مواد گرافیکی، مقاله و سند مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که بیشترین میزان انطباق با موجودیت‌های گروه اول مربوط به پیشینه‌های چاپ سنگی رباعیات خیام و برابر با (۲/۳۸%) است. از دستاوردهای این پژوهش تهیه جدول انطباق تمام عناصر داده‌ای مارک ایران با موجودیت‌ها و ویژگی‌های اف.آر.بی.آر. است

استناد: 

عمرانی، سید ابراهیم، زهرا موسوی زاده، و ناهید امیری. ۱۳۹۲. بررسی میزان انطباق عناصر داده‌ای مارک ایران با موجودیت‌ها و ویژگی‌های الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف.آر.بی.آر.): (نمونه موردی پیشینه‌های مارک رباعیات خیام موجود در نرم‌افزار کتابخانه ملی). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۲۸ (۳): ۷۶۱-۷۸۶.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه