ترسیم نقشه دانش بر اساس داده‌های سازمانی: مطالعه موردی موسسات پژوهشی

ترسیم نقشه دانش بر اساس داده‌های سازمانی: مطالعه موردی موسسات پژوهشی
هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
تهران
تاریخ کنفرانس: 
سه شنبه - ۱۶ اسفند ۱۳۹۰ تا پنجشنبه - ۱۸ اسفند ۱۳۹۰
مؤسسه برگزارکننده: 
چکیده

ترسیم نقشه دانش سازمان می‌تواند به مدیران و تصمیم‌گیرندگان سازمان‌ها در درک بهتر جریان دانش در سازمان کمک کند. در این مقاله فرایند و روشی برای توسعه نقشه‌های دانش سازمانی با استفاده از داده‌های موجود و بر اساس روش‌های کمی ارائه گردیده است. جهت ترسیم نقشه‌ دانش نهان سازمان، رفتار اطلاع‌جویی افراد مبنا قرار گرفت. برای رسیدن به این هدف پایگاه اطلاعات کتابخانه به عنوان منبع شناسایی دانش نهان سازمان انتخاب شد. نقشه دانش آشکار سازمان نیز با استفاده از داده‌های مربوط به تولیدات دانشی سازمان اعم از مقالات و طرح‌های پژوهشی ترسیم گردید. همچنین الگویی جدیدی برای ترسیم نقشه دانش بر اساس داده‌های سازمانی ارائه شد که در نهایت مبنای ترسیم نقشه دانش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران قرار گرفت. نقشه‌های ترسیم شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و با یکدیگر مقایسه شدند. همچنین با توجه به نتایج حاصل از تحلیل نقشه‌ها راهبردهایی برای توسعه دانش در پژوهشگاه ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها: 
استناد: 

جلالی‌منش، عمار، و الهه همایون والا. ۱۳۹۰. ترسیم نقشه دانش بر اساس داده‌های سازمانی: مطالعه موردی موسسات پژوهشی. ارائه‌ شده در هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، تهران.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه