دوره‌ آم‍وزش‍ی‌ "س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌" ۱۹ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۲۰ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۸۶: مستندات اجرا

دوره‌ آم‍وزش‍ی‌ "س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌" ۱۹ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۲۰ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ 1386: مستندات اجرا
فروردين ۱۳۸۶
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

گزارش حاضر دوره آموزشی "سواد اطلاعاتی مقدماتی" که در تاریخ ۱۳۸۶/۲/۱۹ تا ۱۳۸۶/۲/۲۰ ویژه کارشناسان ارشد، دانشجویان دکتری و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسه‌های پژوهشی در محل مدیریت آموزش پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران برگزار گردیده است را معرفی می‌کند، که شامل معرفی و مشخصات دوره آموزشی، فعالیت‌های قبل از اجرای دوره آموزشی، در حین اجرای دوره، پس از اجرای دوره، گزارش مالی دوره و بررسی نظرات شرکت‌کنندگان نسبت به کیفیت دوره در هر روز، به مربی دوره و ارزیابی نهایی دوره می‌باشد. اهداف دوره: تعریف سواد اطلاعاتی بر اساس مرور پژوهش‌ها و معرفی بخش‌های مختلف، چگونگی تعیین درجه نیاز به اطلاعات و تبیین اهمیت آن، چگونگی دسترسی موثر و بهینه به منابع اطلاعاتی، آموزش مهارت‌های لازم برای ارزیابی منتقدانه منابع اطلاعاتی و ماخذهای آنها، اطلاع از ملاحظات قانونی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به استفاده و دسترسی به اطلاعات (مثل حقوق، مولف، شیوه استناد‌دهی و موارد مشابه).

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

منصوریان، یزدان. ۱۳۸۶. دوره‌ آم‍وزش‍ی‌ "س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌" ۱۹ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۲۰ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۸۶: مستندات اجرا. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه