بررسی راهبردهای تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌ها

بررسی راهبردهای تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌ها
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
قزوین
تاریخ کنفرانس: 
پنجشنبه - ۲۶ مهر ۱۳۹۷
مؤسسه برگزارکننده: 
چکیده

امروزه،‌ موضوع تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌ها به شدت از سوی محافل دانشگاهی و تحقیقاتی مورد توجه قرار گرفته است. برنامه‌ریزی راهبردی یکی از گام‌های اولیه و مهم فرآیند تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌هاست و برپایه تجزیه وتحلیل محیط بیرونی و درونی سازمان انجام می‌شود. در همین راستا، در مقاله حاضر ضمن معرفی راهبردهای مختلف تجاری‌سازی، تلاش شده است تا از طریق مرور گسترده ادبیات موضوع، کلیه عوامل تأثیر‌گذار در تدوین و انتخاب راهبرد تجاری‌سازی، شناسایی شود. براساس نتایج به دست آمده، ثبت پتنت، تشکیل شرکت‌های اسپین ‌آف دانشگاهی، انجام‌های پژوهش‌های مشترک با بخش صنعت از جمله مهم‌ترین راهبردهای تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌ها هستند. علاوه بر این، نتایج این مقاله نشان می‌دهد دارایی‌های مکمل، محیط، تجربه فردی، عامل انگیزش و ویژگی‌های شخصیتی، نهادها و قوانین بازی، منابع مالی، رقابت، عدم اطمینان، شبکه‌های دانشگاه، وجود مراکز تحقیقاتی بین‌رشته‌ای، طبیعت تحقیق، برنامه‌های آموزش کارآفرینی، وجود پارک‌ها و مراکز رشد دانشگاهی، فرهنگ دانشگاه، سیاست‌های دانشگاه، کیفیت محققان، تعداد متخصصان تجاری‌سازی، سطح فناوری، ساختار و فرآیند و مدیریت سازمانی، عوامل مرتبط با دولت از جمله مهم‌ترین عوامل موثر بر راهبرد تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌ها است.

استناد: 

نامداریان، لیلا. ۱۳۹۷. بررسی راهبردهای تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌ها. مقاله ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قزوین.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه