ی‍ک‍س‍ان‌‌س‍ازی‌ ش‍ی‍وه‌ رس‍م‌‌ال‍خ‍ط اس‍ام‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ش‍ی‍م‍ی‍ایی‌ در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌

ی‍ک‍س‍ان‌‌س‍ازی‌ ش‍ی‍وه‌ رس‍م‌‌ال‍خ‍ط اس‍ام‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ش‍ی‍م‍ی‍ایی‌ در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌
فروردين ۱۳۷۹
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

ضبط چندگانه صورت‌هایی واحد با خط فارسی باعث ایجاد مشکلاتی در کار تعلیم و تربیت می‌شود و وقت بسیار برای یکسان کردن شیوه نگارش متون از دست می‌رود. یک‌دست کردن خط از ابزار ضروری پردازش زبان نیز هست. یکی دیگر از پیامدهای همگون نبودن رسم‌الخط، ایجاد نابسامانی در کار اطلاع‌رسانی علوم است. ضبط اعلام و کلیدواژه ها به شکل‌های مختلف از مشکلات رایج در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی است. شیمی یکی از علومی است که اصطلاحات آن به گونه‌هایی متفاوت ثبت می‌شود. و مشکلات سابق‌الذکر بیشتر در آن نمایان است. در این طرح سعی شده است که شیوه نگارش اسامی ترکیبات شیمیایی و بالاخص ترکیبات آلی آن در زبان فارسی و معضلات مربوط به آن بررسی و الگوهایی کلی برای یکسان‌نویسی آنها پیشنهاد شود. این پیشنهادات منطبق با اصول و ضوابط رسم‌الخط پیشنهادی فرهنگستان زبان و ادب فارسی خواهد بود.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

س‍م‍ائی‌، سید م‍ه‍دی‌، تقی رج‍ب‍ی‌، صفاعلی ع‍س‍گ‍ری‌، و شهین ن‍ع‍م‍ت‌زاده. ۱۳۷۹. ی‍ک‍س‍ان‌‌س‍ازی‌ ش‍ی‍وه‌ رس‍م‌ال‍خ‍ط اس‍ام‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ش‍ی‍م‍ی‍ایی‌ در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌. تهران: پژوهشگاه اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران.

افزودن دیدگاه