ال‍گ‍وی‌ طراح‍ی‌، ت‍ول‍ی‍د و ان‍ت‍ش‍ار خ‍ب‍رن‍ام‍ه‌ در س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌، م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: خ‍ب‍رن‍ام‍ه‌ ات‍ف‍اق‌

 ال‍گ‍وی‌ طراح‍ی‌، ت‍ول‍ی‍د و ان‍ت‍ش‍ار خ‍ب‍رن‍ام‍ه‌ در س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌، م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: خ‍ب‍رن‍ام‍ه‌ ات‍ف‍اق‌
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۸۰
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

لازم‍ه‌ ع‍ص‍ر اطلاع‍ات‌، آگ‍اه‍ی‌‌رس‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ م‍وق‍ع‌ از طری‍ق‌ ک‍ان‍ال‌‌ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ودن‌ ای‍ن‌ ک‍ان‍ال‌‌ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍وع‌ ن‍ی‍ازه‍ا، ام‍ک‍ان‍ات‌، م‍خ‍اطب‍ان‌ و م‍واردی‌ از ای‍ن‌ ق‍ب‍ی‍ل‌ م‍ش‍خ‍ص‌ م‍ی‌‌ش‍ون‍د. خ‍ب‍رن‍ام‍ه‌، ی‍ک‍ی‌ از رس‍ان‍ه‌‌ه‍ای‌ ارت‍باطی‌ م‍ف‍ی‍د ب‍رای‌ ب‍رق‍راری‌ ارت‍ب‍اط م‍ی‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ه‍ا و اع‍ض‍ا و ذی‌ن‍ف‍ع‍ان‌ آن‍ه‍ا ب‍ه‌ ح‍س‍اب‌ م‍ی‌‌آی‍د. از ای‍ن‌ رو، ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ پ‍س‌ از ت‍ب‍ی‍ین‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ ارت‍ب‍اطات‌ ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍راح‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ و ام‍ک‍ان‌‌س‍ن‍ج‍ی‌‌ه‍ای‌ م‍ورد ن‍ی‍از وارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ طراح‍ی‌، ت‍ول‍ی‍د و ان‍ت‍ش‍ار خ‍ب‍رن‍ام‍ه‌ در س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ م‍ی‌‌پ‍ردازد و ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌ خ‍ب‍رن‍ام‍ه‌ ات‍ف‍اق‌ (ن‍ش‍ری‍ه‌ خ‍ب‍ری‌ اش‍ت‍راک‌ م‍ن‍اب‍ع‌ و ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا، م‍ح‍ص‍ول‌ م‍رک‍ز اطلاع‍ات و م‍داک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران) ب‍ه‌ م‍وارد ی‍اد ش‍ده‌ ع‍ی‍ن‍ی‍ت‌ م‍ی‌‌ب‍خ‍ش‍د. ه‍دف‌ از ای‍ن‌ پ‍روژه‌، ت‍س‍ری‍ع‌، ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ و ی‍ک‍س‍ان‌‌س‍ازی‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ طراح‍ی‌، ت‍ول‍ی‍د وان‍ت‍ش‍ار خ‍ب‍رن‍ام‍ه‌ در س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از دوب‍اره‌‌ک‍اری‌‌ه‍ا ب‍ه‌ وی‍ژه‌ در م‍راح‍ل‌ اداری‌ و دری‍اف‍ت‌ م‍ج‍وز خ‍ب‍رن‍ام‍ه‌ اس‍ت‌.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ن‍ظری‌، م‍ری‍م‌، و سیروس علیدوستی. ۱۳۸۰. ال‍گ‍وی‌ طراح‍ی‌، ت‍ول‍ی‍د و ان‍ت‍ش‍ار خ‍ب‍رن‍ام‍ه‌ در س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌، م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: خ‍ب‍رن‍ام‍ه‌ ات‍ف‍اق‌. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه