اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ ارت‍ق‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‌

چکیده

اصطلاح‌نامه، واژه‌هایی را که ممکن است در جستجوی یک مدرک به‌کار‌گرفته شود، ‌به ذهن نمایه‌ساز متبادر می‌سازد و از طرفی، واژه‌هایی را که ممکن است وسیله نمایه‌ساز در تجزیه و تحلیل مدارک به کار گرفته شده باشد به ذهن استفاده کننده متبادر سازد.

دسته‌بندی موضوعی: 
کلیدواژه‌ها: 
استناد: 

دهسرایی، زهرا، بهاره کردنوری، و مهرداد نوروزی اقبالی. ۱۳۸۴. اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه ارت‍ق‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‌. ویراسته علی آقابخشی. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه