نقش مصورسازی در فرایند بازیابی اطلاعات

نقش مصورسازی در فرایند بازیابی اطلاعات
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲۴
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۱۵۴-۱۷۳
چکیده

هدف: مطالعه تاثیر و کاربردهای مصورسازی در بازیابی اطلاعات به منظور بهینه‌سازی فرایند.
روش/ رویکرد پژوهش: مطالعه کتابخانه‌‌ای.
یافته‌ها: مصورسازی اطلاعات یکی از راهبردهای موثر برای بهره‌گیری بهینه در حوزه بازیابی اطلاعات است و در کنار راهبردهای جست‌وجو، فنون کاوش، طراحی مناسب پرس‌و‌جو، و تحلیل اطلاعات می‌تواند میزان دسترس‌پذیری به اطلاعات را افزایش دهد.
 نتایج: اینفوکریستال می‌تواند نقش موثری در بازیابی اطلاعات داشته باشد. همچنین مصورسازی با تعاملی که با راهبردهای متعدد جست‌وجو برقرار می‌کند می‌تواند باعث دسترسی مناسب‌تر به اطلاعات شود. روش‌های مصورسازی با تکیه بر رابط ‌کاربرِ مناسب به بازیابی بهینه اطلاعات منجر می‌شود. مصورسازی با تکیه بر روش‌های خوشه‌بندی و ایجاد روابط سلسله‌مراتبی می‌تواند مشکلات مربوط به بازیابی را کاهش دهد.
اصالت/ارزش: مصورسازی اطلاعات در متون علوم رایانه مورد بحث قرار گرفته است، ولی تعداد اندکی از پژوهش‌ها به تبیین انتظارات مورد نظر کتابداران پرداخته است.

استناد: 

درودی، فریبرز، و نرگس محمدعلیپور. ۱۳۹۲. نقش مصورسازی در فرایند بازیابی اطلاعات. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ۲۴ (۴): ۱۵۴-۱۷۳.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه