ارزیابی پایگاه‌های‌ وب دولتی ایران در سه سطح اطلاعات، ارتباطات و تراکنش؛ مقایسه‌‎ دو دوره‌ ۱۳۸۴ و ۱۳۸۹

ارزیابی پایگاه‌های‌ وب دولتی ایران در سه سطح اطلاعات، ارتباطات و تراکنش؛ مقایسه‌‎ دو دوره‌ 1384 و 1389
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۳۱
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۱۶۳-۱۹۱
چکیده

پژوهش حاضر با بررسی پایگاه‌های وب دولتی در قالب مطالعه‌ طولی، سیر رشد جنبه‌ای از حکومت الکترونیک را در ایران رصد کرده است. پایگاه‌های‌ وب به عنوان جلوه‌ای از حکومت الکترونیک و میانجی شهروندان ایرانی و حکومت در نظر گرفته شده است. این مقاله با ارائه الگویی برای ارزیابی پایگاه‌های‌ وب دولتی در سه سطح اطلاعاتی، ارتباطی (تعاملی) و تراکنشی، به بررسی مقایس‌های پایگاه‌‌ وب دستگاه‌های دولتی ایران در دو دوره‌ زمانی بهمن ۱۳۸۴ و بهمن و اسفند ۱۳۸۹ پرداخته است. مدل ارزیابی این مقاله یک مدل سه‌ مرحله‌ای تکاملی بوده که از «مدل تحلیل حکومت الکترونیک یونسکو» ایده گرفته است. در مدل پژوهش حاضر، حکومت الکترونیک «به‌ مثابه کاربرد فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در حکومت و تغییرات ایجاد شده در ساختار، ماهیت و نحوه عملکرد حکومت» تعریف شده است. ۱۶ مقوله و مجموعا ۶۱ زیرمقوله در سه سطح یاد شده برای ارزیابی ۵۱ پایگاه‌ وب دولتی در دوره‌ اول و ۴۱ پایگاه‌ وب در دوره‌ دوم به کار رفته است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، پایگاه‌های‌ وب دولتی ایران به ویژه در دوره‌ اول پژوهش، در نخستین پله‌های حکومت الکترونیک قرار داشته‌اند و شواهد اندکی وجود داشته که نشان بدهد حرکتی خارج از مرحله‌ انتشار اطلاعات در میان آنها صورت گرفته است. گذشت بیش از پنج سال از زمان بررسی دوره‌ اول پژوهش، تغییر چندانی را در سطح پایگاه‌های‌ وب دولتی نشان نداده است. بر این اساس، همچنان تعداد اندکی از پایگاه‌های‌ وب از قابلیت‌ها و گزینه‌های تعاملی برخوردار بوده و درصد اندکی از آنها وارد سطح دوم، یعنی ارتباطات‌ شده‌‏اند.

استناد: 

منتظرقائم، مهدی، و میترا شمسی. ۱۳۹۴. ارزیابی پایگاه‌های‌ وب دولتی ایران در سه سطح اطلاعات، ارتباطات و تراکنش؛ مقایسه‌‎ دو دوره‌ ۱۳۸۴ و ۱۳۸۹. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۱ (۱): ۱۶۳-۱۹۱.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه