یکپارچه‌سازی معنایی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

یکپارچه‌سازی معنایی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲۶
شماره: 
۳
شماره صفحه (از - تا): 
۹۳-۱۳۳
چکیده

هدف: شناسایی وضعیت محتوای فراداده‌های کتابخانه‌های دیجیتالی ایران از نظر یکپارچه‌سازی معنایی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود روابط معنایی در فراداده‌های آنها.

روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش از نوع توصیفی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش را تمامی کتابخانه‌های دیجیتالی فعال در کشور تشکیل می‌دهد (۳۲ کتابخانه) که در نهایت ۲۶ کتابخانه با پژوهش حاضر همکاری کردند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه پژوهشگر ساخته و برای کسب روایی از نظر متخصصان بهره گرفته شد.

یافته‌ها: کتابخانه‌های دیجیتالی ایران تأکید اصلی خود را بر منابع اطلاعاتی متنی قرار داده‌اندو سایر منابع مانند منابع چندرسانه‌ای و غیرمتنی همچنان در چرخه ارائه اطلاعات به کاربران قرار ندارند. کتابخانه‌های دیجیتالی از نظر پوشش منابع دیجیتالی وتکمیل فیلدهای فراداده در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. فیلدهای اساسی مورد نیاز در یکپارچه‌سازی معنایی مانند کلیدواژه‌های نمایه، شابک، شابم، و دی.اُ.آی. در تکمیل فیلدهای فراداده مورد توجه کتابخانه‌ها نیستند. از نظر مستندسازی محتوای فیلدهای فراداده نیز وضعیت چندان رضایت بخشی را شاهد نیستیم. به عنوان نمونه، فیلدهای پدیدآورندگان، ناشران، و کلیدواژه‌های نمایه‌ای مستند نمی‌شوند.

نتیجه گیری: کتابخانه‌های دیجیتالی ایران از نظر ارائه خدمات یکپارچه معنایی در وضعیت مناسبی قرار ندارند، بر این اساس به تقویت محورهای معنایی در فیلدهای فراداده‌ای نیاز دارند.

استناد: 

علیپورحافظی، مهدی. ۱۳۹۴. یکپارچه‎سازی معنایی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ۲۶ (۳): ۹۳-۱۳۳.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه