س‍اخ‍ت‌ پ‍ی‍ک‍ره‌ گ‍ف‍ت‍اری‌ ه‍ج‍ای‌ CV زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ال‍گ‍وی‌ ن‍وای‍ی‌ گ‍ف‍ت‍ار ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ م‍ت‍ن‌ ب‍ه‌ گ‍ف‍ت‍ار

س‍اخ‍ت‌ پ‍ی‍ک‍ره‌ گ‍ف‍ت‍اری‌ ه‍ج‍ای‌ CV زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ال‍گ‍وی‌ ن‍وای‍ی‌ گ‍ف‍ت‍ار ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ م‍ت‍ن‌ ب‍ه‌ گ‍ف‍ت‍ار
همکار(ان): 
شهريور ۱۳۹۲
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ش‍اخ‍ص‍ه‌ ی‍ک‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ م‍ت‍ن‌ ب‍ه‌ گ‍ف‍ت‍ار، م‍ی‍زان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ب‍ودن‌ گ‍ف‍ت‍ار ح‍اص‍ل‌ اس‍ت‌. در ب‍رن‍ام‍ه‌‌ه‍ای‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ م‍ت‍ن‌ ب‍ه‌ گ‍ف‍ت‍ار م‍ع‍م‍ولا پ‍ردازش‌ ن‍وای‍ی‌ ب‍ا ت‍غ‍ی‍ی‍ر ف‍رک‍ان‍س‌ پ‍ای‍ه‌ و دی‍رش‌ واح‍ده‍ای‌ ب‍ازس‍ازی‌ ص‍ورت‌ م‍ی‌گ‍ی‍رد، ک‍ه‌ گ‍ف‍ت‍ار ح‍اص‍ل‌ ت‍ا ح‍دی‌ وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‌ ن‍وای‍ی‌ ج‍م‍ل‍ه‌ را دارد ام‍ا ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ آزم‍ون‌‌ه‍ای‌ ادراک‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‌‌ه‍ای‌ ج‍دی‍دی‌ که‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ب‍ازس‍ازی‌ واح‍ده‍ای‌ گ‍ف‍ت‍اری‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ظر م‍ی‌رس‍د ب‍ه‍ت‍ر اس‍ت‌ واح‍ده‍ای‌ ب‍ازس‍ازی‌ از ب‍اف‍ت‌‌ه‍ای‌ ن‍وای‍ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ و ح‍س‍اس‌ ب‍ه‌ س‍اخ‍ت‍ار ن‍وای‍ی‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍ده‌ و س‍پ‍س‌ ب‍رای‌ ت‍ول‍د گ‍ف‍ت‍ار ه‍م‌گ‍ذاری‌ ش‍ون‍د. در ای‍ن‌ ح‍ال‍ت‌ گ‍ف‍ت‍ار ح‍اص‍ل‌ طب‍ی‍ع‍ی‌‌ت‍ر خ‍واه‍د ب‍ود. از ای‍ن‌ رو ت‍ه‍ی‍ه‌ واح‍ده‍ای‌ ب‍ازس‍ازی‌ ی‍ع‍ن‍ی‌ ه‍ج‍ا ب‍ر ای‍ن‌ اس‍اس‌ م‍د ن‍ظر ق‍رار گ‍رف‍ت‌ و پ‍ی‍ک‍ره‌ ن‍وش‍ت‍اری‌ ه‍ج‍ای‌ CV ف‍ارس‍ی‌ ب‍ر ای‍ن‌ اس‍اس‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍د. از آن‍ج‍ا ک‍ه‌ پ‍رداخ‍ت‍ن‌ ب‍ه‌ ه‍م‍ه‌ ت‍ف‍اوت‌ه‍ای‌ ن‍وای‍ی‌ ه‍ج‍اه‍ا و ل‍ح‍اظ‌ک‍ردن‌ ه‍م‍ه‌ ای‍ن‌ ت‍ف‍اوت‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍ازس‍ازی‌ گ‍ف‍ت‍ار پ‍ی‍چ‍ی‍ده‌ و دش‍وار اس‍ت‌، ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ ه‍ج‍اه‍ای‌ م‍ورد ن‍ظر ت‍ن‍ه‍ا از چ‍ه‍ارب‍اف‍ت‌ ن‍وای‍ی ‌۱) ه‍ج‍ای‌ ب‍ی‌ت‍ک‍ی‍ه‌ واژگ‍ان‍ی؛ ‌۲) ه‍ج‍ای‌ ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر واژگ‍ان‍ی‌، ت‍ک‍ی‍ه‌ زی‍ر و ب‍م‍ی‌ غ‍ی‍ره‍س‍ت‍ه؛ ‌۳) ه‍ج‍ای‌ ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر واژگ‍ان‍ی‌، ت‍ک‍ی‍ه‌ زی‍ر و ب‍م‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌، ن‍واخ‍ت‌ م‍رزی‌ اف‍ت‍ان؛ ‌۴) ه‍ج‍ای‌ ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر واژگ‍ان‍ی‌، ت‍ک‍ی‍ه‌ زی‍ر و ب‍م‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌، ن‍واخ‍ت‌ م‍رزی‌ خ‍ی‍زان‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍ی‌ش‍ون‍د: در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ۲۳ ه‍م‍خ‍وان‌ و ۶ واک‍ه‌ وج‍ود دارد ک‍ه‌ از ت‍رک‍ی‍ب‌ ه‍م‍خ‍وان‌ه‍ا ب‍ا واک‍ه‌‌ه‍ا ۱۳۸ (۱۳۸ =۶*۲۳) ه‍ج‍ای‌ CV ب‍دس‍ت‌ م‍ی‌‌آی‍د ک‍ه‌ ب‍ا اح‍ت‍س‍اب‌ چ‍ه‍ار ب‍اف‍ت‌ ن‍وای‍ی‌، ت‍ع‍داد ه‍ج‍اه‍ای‌ ن‍وای‍ی ‌۵۵۲ (۵۵۲=۴*۱۳۸) ن‍م‍ون‍ه‌ اس‍ت‌. ت‍ول‍ی‍د ه‍ج‍اه‍ا در گ‍ف‍ت‍ار پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ و در درون‌ ج‍م‍ل‍ه‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‌. ض‍ب‍ط و ت‍ه‍ی‍ه‌ پ‍ی‍ک‍ره‌ گ‍ف‍ت‍اری‌ ه‍ج‍اه‍ای‌ س‍اده‌ و م‍رک‍ب‌ ب‍راس‍اس‌ س‍ی‍گ‍ن‍ال‌ آک‍وس‍ت‍ی‍ک‍ی‌ و طی‍ف‌ ن‍گ‍اش‍ت‌ و ب‍ا ل‍ح‍اظ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ م‍ش‍خ‍ص‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‌ و س‍پ‍س‌ ه‍ج‍اه‍ای‌ ح‍اص‍ل‌ در پ‍رون‍ده‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ج‍ای‍گ‍اه‌ ن‍وای‍ی‌ ذخ‍ی‍ره‌ ش‍د. ای‍ن‌ داده‌‌ه‍ا م‍ی‌ت‍وان‍ن‍د ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ م‍ت‍ن‌ ب‍ه‌ گ‍ف‍ت‍ار م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ ق‍رار گ‍ی‍رد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

محمودزاده، زهرا، و وحید صادقی. ۱۳۹۲. س‍اخ‍ت‌ پ‍ی‍ک‍ره‌ گ‍ف‍ت‍اری‌ ه‍ج‍ای‌ CV زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ال‍گ‍وی‌ ن‍وای‍ی‌ گ‍ف‍ت‍ار ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ م‍ت‍ن‌ ب‍ه‌ گ‍ف‍ت‍ار. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه