ب‍ررس‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ه‍ای‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ از اب‍ت‍دای‌ ت‍اس‍ی‍س‌ (۱۳۴۷-۱۳۷۷)

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ه‍ای‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ از اب‍ت‍دای‌ ت‍اس‍ی‍س‌ (۱۳۴۷-۱۳۷۷)
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۷۸
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

بررسی و بازنگری عینی فعالیت‌های اطلاع‌رسانی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران از ابتدای تاسیس تا زمان حال.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

معترف، مهوش، و علی آقابخشی. ۱۳۷۸. بررس‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ه‍ای‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ از اب‍ت‍دای‌ ت‍اس‍ی‍س‌ (۱۳۴۷-۱۳۷۷). تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه