فهرست مندرجات مجله‌های علمی و علوم‌اجتماعی ایران؛ دوره دوم؛ شماره دوم؛ اردیبهشت ۱۳۴۹

فهرست مندرجات مجله‌های علمی و علوم اجتماعی ایران؛ دوره دوم؛ شماره دوم؛ اردیبهشت 1349
۱۳۴۹
۶۰ صفحه
چکیده: 

مجله فهرست مندرجات از فهرست مندرجات مجله‌های دیگر تشکیل شده است. این نشریه نیز فهرست مندرجات مجله‌های حوزه علوم و علوم اجتماعی را ارائه می‌کند. فهرست مجله‌ها به ترتیب حروف الفبایی نام مجله تنظیم شده است.

استناد: 

مرکز اسناد و مدارک علمی. ۱۳۴۹. فهرست مندرجات مجله‌های علمی و علوم اجتماعی ایران؛ دوره دوم؛ شماره دوم؛ اردیبهشت ۱۳۴۹. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی.

افزودن دیدگاه