چکیده مقاله‌های مجله‌های ایران در زمینه علوم اجتماعی دوره پنجم شماره ۳ و ۴: چکیده مقاله‌های شش‌ماهه دوم سال ۱۳۵۰

چکیده مقاله‌های مجله‌های ایران در زمینه علوم اجتماعی دوره پنجم شماره 3 و 4: چکیده مقاله‌های شش‌ماهه دوم سال 1350
۱۳۵۵
۷۵ صفحه
چکیده

در این نشریه با هدف آشنایی پژوهشگران ایرانی، با ماخد فارسی در زمینه علوم اجتماعی، چکیده‌های مقالات این حوزه در مجله‌های ایرانی در نیمه دوم سال ۱۳۵۰ ارائه شده است.    ‌    ‌   ‌   ‌    ‌   ‌    ‌   ‌   ‌       ‌      ‌    ‌     ‌    ‌    ‌   ‌   ‌    ‌   ‌    ‌   ‌   ‌       ‌      ‌    ‌     ‌

استناد: 

چکیده مقاله‌های مجله‌های ایران در زمینه علوم اجتماعی دوره پنجم شماره ۳ و ۴: چکیده مقاله‌های شش‌ماهه دوم سال ۱۳۵۰. ۱۳۵۵. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی.

افزودن دیدگاه