ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ن‍ش‍ری‍ه‌ه‍ای‌ ادواری‌ م‍وج‍ود در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌: ع‍ل‍وم‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ن‍ش‍ری‍ه‌ه‍ای‌ ادواری‌ م‍وج‍ود در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌: ع‍ل‍وم‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
گردآورنده: 
۱۳۵۶
۳۹۲ صفحه
چکیده

این‌ فهرست‌ شامل ۳۹۰ عنوان‌ نشریه‌ ادواری‌ فارسی‌ در زمینه‌ علوم‌ و علوم‌ اجتماعی ‌موجود در ۶۵ کتابخانه‌ و مرکز اسناد تهران‌ و شهرستانهاست‌.

تنظیم‌ کتاب‌ بر حسب‌ الفبای‌ عنوان‌ مجلات‌ است‌. ذیل‌ هر عنوان‌، موجودی‌ نشریه‌ در کتابخانه‌های‌ مختلف‌ مشخص‌ گردیده‌ و موضوع‌ یا موضوع‌های‌ هر نشریه‌ نیز با استفاده‌ از شماره‌های‌ رده‌‌بندی‌ دهدهی‌ جهانی‌ معین‌ شده‌است‌. ضمنا این‌ فهرست‌، ویرایش‌ دوم‌ است‌.

استناد: 

تمیزی، علی. ۱۳۵۶. ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ن‍ش‍ری‍ه‌ه‍ای‌ ادواری‌ م‍وج‍ود در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌: ع‍ل‍وم‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌. ج. ۱. ادواری‌های فارسی. ویرایش دوم. ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.

افزودن دیدگاه