م‍دی‍ری‍ت‌ همایش‌های ع‍ل‍م‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍رگ‍زاری‌ ی‍ک‌ ه‍م‍ای‍ش‌ م‍وف‍ق‌

م‍دی‍ری‍ت‌ ه‍م‍ای‍ش‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍رگ‍زاری‌ ی‍ک‌ ه‍م‍ای‍ش‌ م‍وف‍ق‌
۱۳۸۲
شابک: 
۹۶۴۷۵۱۹۱۷۶
۸۳ صفحه
۶,۵۰۰ ریال
چکیده

تشکیل انواع همایش‌ها که با واژه‌های گوناگونی همچون کنفرانس، کنگره، سمینار، سمپوزیوم، گردهمایی و ... همراه است در واقع بستری برای تبادل اندیشه میان صاحب‌نظران از یک‌ سو و جامعه از سوی دیگر به‌شمار می‌آید. 
آنچه مورد توجه کتاب حاضر است چگونگی برنامه‌ریزی و برگزاری، یا به‌عبارتی چگونگی مدیریت همایش‌ها است. تفاوت میان همایش‌های موفق و همایش‌هایی که (علی‌رغم صرف نیرو، بودجه و امکانات بسیار) به شکست می‌انجامند و نقطه‌ای منفی در سابقه یک سازمان قلمداد می‌شوند، در برنامه‌ریزی و اجرای صحیح نکاتی است که موضوع کتاب حاضر است. 
این کتاب به صورتی تدوین یافته است که هم جنبه‌های نظری مدیریت همایش‌ها را در‌بر‌داشته باشد و هم نکات اجرایی لازم در برگزاری و ارزیابی این مقوله را به‌شکل دستنامه و راهنما ارائه دهد. 
 

استناد: 

فتاحی، رحمت‌الله. ۱۳۸۲. م‍دی‍ری‍ت‌ ه‍م‍ای‍ش‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍رگ‍زاری‌ ی‍ک‌ ه‍م‍ای‍ش‌ م‍وف‍ق‌. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه