پردازش گروه اسمی

پردازش گروه اسمی
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۱۸
شماره: 
۱ و ۲
شماره صفحه (از - تا): 
۳۴-۴۱
چکیده

گروه اسمی مهمترین سازه در تحلیل رایانه‌ای زبان فارسی است. گروه اسمی از یک کلمه یا گروهی از کلمات ساخته می‌شود. این گروه یک هسته و تعدادی وابسته پیشین و پسین دارد. وابسته‌های پیشین عبارتند از صفت اشاره، عدد، ممیز، صفت عالی، شاخص، صفت پرسشی، صفت مبهم، صفت تعجبی، یک نکره. وابسته‌های پسین شامل صفت بیانی و «-ی» نکره و مضاف‌الیه و بدل و گروه حرف اضافه و جمله ربطی هستند. وابسته‌های پیشین محدودیت‌های همنشینی دارند. اولا همه آنها همزمان قبل از هسته نمی‌آیند و ثانیا هر وابسته‌ای در کنار وابسته دیگر قرار نمی‌گیرد و ثالثا با ترتیب خاصی در کنار هم می‌آیند. در ترتیب همنشینی وابسته‌های پسین نیز محدودیت‌های هست.

استناد: 

سمائی، سید مهدی. ۱۳۸۱. پردازش گروه اسمی. فصلنامه علوم اطلاع‎رسانی ۱۸ (۱ و ۲): ۳۴-۴۱.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه