بررسی زبان‎شناختی خودرو‌نوشته‌های تهران و اردبیل

بررسی زبان‎شناختی خودرو‌نوشته‌های تهران و اردبیل
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۴
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۱۸۵-۲۰۶
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی خودرونوشته‌های تهران و اردبیل است. با اینکه خودرونوشته‌ها قابلیت این را دارند که بتوانند موضوعی برای مطالعه در علوم مختلف قرار گیرند، تاکنون مطالعه‌ای جامع و علمی در مورد خودرونوشته‌ها در ایران صورت نگرفته و فعالیت‌های انجام شده در این ارتباط تنها محدود به جمع‌آوری و دسته‌بندی نوشته‌ها شده است. در این پژوهش به این پدیده از دیدگاه علم زبان‌شناسی نگریسته شده است. مسائلی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته‌اند عبارتند از: بررسی نوع نمادهای به کار رفته، بررسی نوع خطوط، مضامین مختلف خودرونوشته‌ها، بررسی تاثیر نوع خودرو بر نوشته‌ها، بررسی گرایش خودرونوشته‌ها به لحاظ هویتی و مطالعه گرایش خودرونوشته‌های دارای مضمون اسم خاص به جنسیت خاص. نتایج مطالعه نشان می‌دهد خودرونوشته‌های این دو شهر از میان نمادهای زبانی، تصویری و ریاضی بیشتر از نماد زبانی بهره برده‌اند و به لحاظ خط از میان خط‌های فارسی و لاتین بیشتر از خط فارسی برای نگارش استفاده شده است. در هردو شهر، نوع خودرو بر مضمون خودرونوشته‌ها تاثیر دارد و به لحاظ مضمون، بیشترین گرایش به مضمون مذهبی است. در هر دو شهر مورد مطالعه به لحاظ هویتی خودرونوشته‌ها بیشتر به سمت هویت ملی ـاسلامی گرایش دارند. در مورد گرایش جنسیتی اسم‌های خاص در هر دو شهر تهران و اردبیل گرایش به جنسیت مذکر است.

استناد: 

زندی، بهمن، سید مهدی سمائی، و مسعود شهبازی. ۱۳۹۰. بررسی زبان‎شناختی خودرو‌نوشته‌های تهران و اردبیل. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ۴ (۴): ۱۸۵-۲۰۶.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه