گروه اعداد در ترجمه ماشینی

گروه اعداد در ترجمه ماشینی
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲۱
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۲۱-۳۳
چکیده

هدف از عرضه‌ گروه اعداد، ساختن ترکیبات مجاز از اعداد اصلی و ترتیبی در زبان فارسی است. در این مقاله سی و هشت عضو دستگاه عددگویی فارسی در چهارگروه چندعضوی و دو گروه تک‌عضوی قرار داده شده‌اند. سی و هشت عضو مذکور در دو دسته قاعده‌ کلی (یعنی قواعد گروه اعداد اصلی و اعداد ترتیبی) جای داده شده‌اند. تعداد قواعد اعداد اصلی شامل چهل و هفت، و تعداد قواعد اعداد ترتیبی (که خود بر دو نوع‌اند) شامل چهار قاعده است. در این قواعد، امکانات بالقوه‌ همنشینی اعداد اصلی و ترتیبی، با ذکر مثال بررسی شده است.

استناد: 

سمائی، سید مهدی. ۱۳۸۴. گروه اعداد در ترجمه ماشینی. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات ۲۱ (۱): ۲۱-۳۳.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه