مدیریت مجموعه منابع کتابخانه با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران)

مدیریت مجموعه منابع کتابخانه با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران)
نویسنده: 
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۴۷
شماره: 
۳
شماره صفحه (از - تا): 
۲۵۱-۲۷۲
چکیده

هدف: امروزه رشد مجموعه کتابخانه‌ها با مشکلات مالی و کمبود فضای کافی روبروست، لذا این تحقیق با هدف به‌کارگیری ‌جی‌آی‌اس در مدیریت مجموعه منابع کتابخانه (وجین نظام‌مند، مجموعه‌سازی، بازنمایی میزان امانت منابع) و ارائه مدل پیشنهادی مدیریت مجموعه منابع کتابخانه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (‌جی‌آی‌اس) انجام شده است. 
روش: روش پژوهش حاضر تلفیقی از روش پیمایشی- توصیفی و روش طراحی سیستم است. در این پژوهش به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز از روش پیمایشی- توصیفی و برای پیاده‌سازی و ورود اطلاعات و داده‌ها به نرم‌افزار آرک‌‌جی‌آی‌اس و همچنین تحلیل داده‌ها و نمایش نتایج بر روی نقشه‌های طبقات کتابخانه از روش طراحی سیستم استفاده شد و طراحی پایگاه اطلاعات مکانی با استفاده از اطلاعات منابع و میزان امانت آن‌ها و نقشه ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به عنوان نمونه موردی انجام شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد در هنگام جستجو در پایگاه اطلاعات مکانی ایجاد شده، میزان امانت منابع هر قفسه خاص بر روی نقشه ساختمان و تالار مورد نظر قابل مشاهده است. در نهایت با استفاده از یافته‌های تحقیق مدل پیشنهادی مدیریت مجموعه منابع کتابخانه با استفاده از ‌جی‌آی‌اس، بر اساس واقعیت اجرایی مراحل مختلف پژوهش ترسیم گردید.

استناد: 

پورنقی، رویا. ۱۳۹۲. مدیریت مجموعه منابع کتابخانه با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران). تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی ۴۷ (۳): ۲۵۱-۲۷۲.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه