سازمان‌دهی واژگان مصوب فرهنگستان در نظام اصطلاح‌نامه‌‌ای

سازمان‌دهی واژگان مصوب فرهنگستان در نظام اصطلاح‌نامه‌‌ای
درجه علمی نشریه: 
شماره: 
۲ و ۳
شماره صفحه (از - تا): 
۲۰۱-۲۱۶
چکیده

واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با اینکه از ابتدا به صورت خوشه‌ای از زبان بیگانه انتخاب می‌شوند، فاقد ساختار درختی و اصطلاح‌نامه‌‌ای هستند. چنانچه از زاویه شبکه معنایی به واژه‌های مصوب فرهنگستان نگاه کنیم، جاهای خالی مربوط به واژه‌های بیگانه‌ بدون برابرنهاده فارسی و نیز ارتباطات معنایی بین واژه‌ها برجسته می‌شود و به این ترتیب، محققان حوزه واژه‌گزینی در گزینش واژه‌های بیگانه به‌‌ منظور وضع برابرنهاده فارسی و سپس سازماندهی آنها ابزار تازه‌ای خواهند داشت. به نظر می‌رسد ساختار اصطلاح‌نامه‌‌ای به توسعه نظام‌مند و ساخت‌یافته واژه‌های مصوب منجر خواهد شد. انتشار واژه‌ها در شبکه مفهومی، بر بستر وب، و استفاده از آن در جست‌و‌جو و بازیابی و تحلیل اطلاعات با شیوه‌های موجود و سنتی قابل مقایسه نیست. تدوین اصطلاح‌نامه شیمی، با استفاده از واژه‌های شیمی مصوب فرهنگستان علاوه بر تولید پیکره‌ای کوچک در یک حوزه تخصصی، راه را برای تولید پیکره‌ای بزرگ از کل واژه‌های مصوب فرهنگستان، در یک ساختار اصطلاح‌نامه‌‌ای خواهد گشود. مقاله حاضر الگویی را برای استفاده از شبکه معنایی اصطلاح‌نامه‌ای به‌ منظور گزینش اولیه واژه‌های بیگانه و نیز سازماندهی اصطلاح‌نامه‌ای واژه‌های مصوب فارسی به فرهنگستان پیشنهاد می‌کند.

استناد: 

رجبی، تقی، و سید مهدی سمائی. ۱۳۹۸. سازمان‌دهی واژگان مصوب فرهنگستان در نظام اصطلاح‌نامه‌‌ای. مطالعات واژه‌گزینی، ویژه‌نامه فرهنگستان (۲ و ۳): ۲۰۱-۲۱۶.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه