بررسی موردی کاهش آوایی در ارقام تلفنی فارسی

بررسی موردی کاهش آوایی در ارقام تلفنی فارسی
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۶
شماره: 
۱۳
شماره صفحه (از - تا): 
۱۱۱-۱۳۴
چکیده

کاهش از جمله فرایندهای آوایی است که برای سیستم‌های بازشناسی گفتار یک چالش محسوب می‌شود. از جمله این موارد کاهش ارقام تلفنی مانند "دو-نه"، "هفت-هشت" و "سه-صفر" است. تجزیه و تحلیل آوایی سیگنال‌های تلفنی ‎/sefr/-/se/‎ نشان می‌دهد که هر چند با حذف ‎/r/‎ تمایز [sef]-‪[se]‬ کاهش می‌یابد اما سرنخ‌های اکوستیکی باقیمانده در واکه ‎/e/‎ همانند دیرش واکه و بسامد مکانی سازه‌های F2 و ‌F3، تقابل واجی فوق را انتقال می‌دهند. استفاده از این سرنخ‌های اکوستیکی در بازشناسی گفتار می‌تواند به بازیابی صورت‌های کاهش‌یافته کمک کند.

استناد: 

محمودزاده، زهرا، و محمد بحرانی. ۱۳۹۳. بررسی موردی کاهش آوایی در ارقام تلفنی فارسی. فصلنامه زبان‌پژوهی ۶ (۱۳): ۱۱۱-۱۳۴.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه