همراستا با تلاش‌های جهانی برای دسترسی آزاد به علم: نگاهی به تلاش ایرانداک برای دسترسی آزاد به پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

همراستا با تلاش‌های جهانی برای دسترسی آزاد به علم: نگاهی به تلاش ایرانداک برای دسترسی آزاد به پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
نخستین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در حوزه علوم انسانی- اسلامی
تهران، ایران
تاریخ کنفرانس: 
سه شنبه - ۰۷ اسفند ۱۳۹۷
مؤسسه برگزارکننده: 
چکیده

رشد تعداد مقاله‌ها و متن‌های علمی و تقاضای روزافزون برای دسترسی به آنها از یک سو و افزایش هزینه‌های تهیه این متون از سوی دیگر، در چند دهه اخیر چالش دسترسی به منابع علمی را به همراه داشته است. پایان‌نامه‌ها به‌عنوان محصول پژوهش‌های اصیل جزو مجموعه‌هایی به‌شمار می‌روند که دسترسی به آنها چندان ساده نیست. هدف مطالعه حاضر، بررسی وضعیت دسترسی به پایان‌نامه‌ها در دنیا و تلاش‌های صورت گرفته در ایران است. به این منظور در نوشتار حاضر سعی خواهد شد با مطالعه‌ای مروری، وضعیت فعالیت‌ها و قوانین مرتبط با دسترسی آزاد به متن‌های علمی از جمله پایان‌نامه‌ها بررسی و تلاش‌های صورت گرفته در ایران با توجه به نقش ایرانداک در این زمینه مطرح شود.

استناد: 

رجبعلی بگلو، رضا، و سمیه سادات آخشیک. ۱۳۹۷. همراستا با تلاش‌های جهانی برای دسترسی آزاد به علم: نگاهی به تلاش ایرانداک برای دسترسی آزاد به پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها. مقاله ارائه شده در نخستین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در حوزه علوم انسانی- اسلامی، تهران.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه