مطالعه کیفیت زندگی کاری کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر تهران

مطالعه کیفیت زندگی کاری کتابداران کتابخانه‎های عمومی شهر تهران
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۲۰
شماره: 
۲
شماره صفحه (از - تا): 
۳۱۷-۳۳۱
چکیده

هدف: آگاهی از وضعیت کیفیت زندگی کاری کتابداران کتابخانه‎های عمومی شهر تهران، و مقایسه کیفیت زندگی کاری کتابداران در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است. شناسایی عوامل جمعیت‌شناختی موثر با کیفیت زندگی کاری نیز یکی دیگر از اهداف پژوهش حاضر است.

روش: نظرات ۲۲۴ کتابدار شاغل در کتابخانه‌های عمومی شهر تهران با استفاده از پرسشنامه والتون (۱۹۷۳) پیمایش شده، برای تحلیل داده‌ها از سطح مطلوبیت بازرگان و آزمون‌های آماری با استفاده از ویرایش ۱۶ نرم‌افزار اس.پی.اس.اس استفاده شده است.

یافته‌ها: سطح مولفه‌های کیفیت زندگی کاری کتابداران کتابخانه‌های عمومی در دو سازمان نسبتا مطلوب است. تفاوت سطح چهار مولفه پرداخت کافی و منصفانه، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم، فضای کلی زندگی، و توسعه قابلیت‌های انسانی در دو سازمان معنادار است، که احتمالا به شیوه مدیریت ارتباط دارد. همچنین، تفاوت سطح کیفیت زندگی کتابداران کتابخانه‌های عمومی تنها با توجه به پس‌زمینه آموزشی و رشته تحصیلی کتابداران معنادار بوده، که اهمیت استخدام کتابداران را برجسته می‌سازد.

اصالت/ارزش: این تحقیق یکی از اولین مطالعاتی است که به گردآوری شواهدی مبنی بر سنجش سطح کیفیت زندگی کاری کتابداران پرداخته و فرصتی برای مقایسه دو سازمان متولی به این لحاظ را فراهم آورده است. همچنین، یکی از اولین مطالعاتی است که داده‌های تجربی برای بررسی ارتباط میان سطح کیفیت زندگی کاری با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی ارائه می‌دهد.

استناد: 

رسولی، بهروز، نادر نقشینه، و فاطمه فهیم‎نیا. ۱۳۹۳. مطالعه کیفیت زندگی کاری کتابداران کتابخانه‎های عمومی شهر تهران. فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی ۲۰ (۲): ۳۱۷-۳۳۱.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه