مطالعه گرایش موضوعی پژوهش‌های علم اطلاعات و دانش‎شناسی در دانشگاه‌های دولتی ایران

مطالعه گرایش موضوعی پژوهش‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی در دانشگاه‌های دولتی ایران
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۱
شماره: 
۳
شماره صفحه (از - تا): 
۸۱-۹۹
چکیده

هدف: هدف مقاله حاضر شناسایی وضعیت پژوهش‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی ازنظر موضوع، سال انتشار و شکاف موضوعی در دانشگاه‌ها‌‌ی دولتی ایران بود.

روش‌شناسی: برای وصول به هدف مذکور از روش پژوهش پیمایش توصیفی و تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه پژوهش حاضر شامل ۶۶۰۶ عنوان گزارش پژوهش (پایان‌نامه‌ها و مقاله‌های) موجود در ۶۳ دانشگاه دولتی ایران بود که ۹۹۴ عنوان از این پژوهش‌ها مربوط به پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی و ۳۹۶ عنوان از آنها مربوط به مقاله‌های منتشرشده توسط محققان علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران در پایگاه اطلاعاتی سایمگو بود. طبقه‌بندی موضوعی پژوهش‌ها با استفاده از ۹ رده اصلی و ۶۱ رده فرعی بر مبنای نظام طبقه‌بندی لیستا ( LISTA ) انجام شده و برای گردآوری اطلاعات نیز از سیاهه وارسی پژوهشگر ساخته استفاده شده است. در انتها داده‌های طبقه‌بندی شده مورد تحلیل قرارگرفته و با استفاده از نمودارها و جداول توصیف شده‌اند .

یافته‌ها: یافته‌ها نشان دادند که موضوعات فناوری اطلاعات، کتابداری، بازیابی اطلاعات، کتاب‌سنجی، مدیریت اطلاعات، منابع  اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی و فهرستنویسی و رده‌بندی بیشترین محورهای موضوعی هستند که در پایان‌نامه‌ها و مقالات محققان علم اطلاعات و دانش‌شناسی موردمطالعه قرار گرفته‌اند .

 نتیجه‌گیری: در پایان نامه‌ها و مقالات علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران به موضوعاتی مانند منابع اطلاعاتی، هستی‌شناسی، وب معنایی ، جستجوی معنایی، دولت الکترونیکی، مدیریت منابع اطلاعاتی، نوآوری دانش، اشتراک دانش، سازمان‌دهی دانش، شبکه، خدمات اطلاعاتی و کتابخانه‌های دیجیتال کمتر پرداخته شده است.

استناد: 

علیپورحافظی، مهدی، علی شرفی، و علی جلالی دیزجی. ۱۳۹۴. مطالعه گرایش موضوعی پژوهش‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی در دانشگاه‌های دولتی ایران. مطالعات دانش شناسی ۱ (۳): ۸۱-۹۹.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه