متناسب‌سازی مدل تعالی سازمانی برای کتابخانه‌های عمومی ایران (مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی خوزستان)

متناسب‌سازی مدل تعالی سازمانی برای کتابخانه‌های عمومی ایران (مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی خوزستان)
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲۱
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۵۲۹-۵۴۷
چکیده

هدف: مقاله حاضر،شناسایی و تعیین وزن معیار‌‌ها‌‌ی نه‌گانه مدل تعالی سازمانی برای کتابخانه‌‌‌‌ها‌‌ی عمومی ‌استان خوزستان و اجرای آزمایشی آن در مجموعه کتابخانه‌ها‌‌ی عمومی ‌ایران است. نتایج این پژوهش می‌تواند به ارائه مدلی مناسب و کاربردی برای ارزیابی کیفیت خدمات این کتابخانه‌‌‌‌ها‌‌ بیانجامد. 
روش: این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش ترکیبی در گردآوری داده‌‌‌ها‌‌ (در دو مرحله کیفی و کمی) با استفاده از پنل دلفی و پرسشنامه انجام شده است. جامعه پژوهش را دو گروه تشکیل دادند: اعضای پنل دلفی (۹ نفر از صاحب‎نظران حوزه کتابخانه‌‌‌ها‌‌ی عمومی‌ و مدل تعالی سازمانی) و مدیران کتابخانه‌‌‌ها‌‌ی عمومی ‌استان خوزستان (۹۳ نفر). در این پژوهش از پنل دلفی برای تعیین و استخراج مولفه‌‌‌ها‌‌ و از پرسشنامه‎ای که حاصل پنل دلفی بود برای بررسی دیدگاه مدیران استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌‌‌ها‌‌ از رگرسیون امتیاز عامل و با روش بوت استرپ-پی (صدکی) در نرم افزار AMOS نسخه ۲۱ استفاده شد.
یافته‌‌‌ها‌‌: ساختار کلی مدل تعالی سازمانی برای کتابخانه‌‌‌ها‌‌ی عمومی‌ استان خوزستان همانند ویرایش ۲۰۱۳ مدل تعالی سازمانی بود اما تغییراتی قابل توجه در امتیاز برخی معیار‌‌ها‌‌ی نه‌گانه به وجود آمد. یافته‌‌‌ها‌‌ی این پژوهش نشان داد که امتیاز معیارهای فرایند‌‌ها‌‌، تولیدات و خدمات، نتایج مشتری و نتایج جامعه برای کتابخانه‌های عمومی خوزستان افزایش پیدا کرده است اما امتیاز معیارهای رهبری، مشارکت‌‌‌ها‌‌ و منابع، استراتژی، نتایج کارکنان و نتایج کسب‎‌وکار کاهش یافته و امتیاز معیار منابع انسانی بدون تغییر باقی مانده است.
اصالت/ارزش: در این پژوهش، به بازآزمایی و متناسب‌سازی مدل تعالی سازمانی برای کتابخانه‌‌‌ها‌‌ی عمومی ‌ایران پرداخته شده است و بر پایه این مدل، می‌توان ابزاری برای ارزیابی خدمات کتابخانه‌‌‌ها‌‌ی عمومی ‌استان خوزستان ارائه کرد. 

استناد: 

فرج‌پهلو، عبدالحسین، سمیه سادات آخشیک، و رضا رجبعلی بگلو. ۱۳۹۴. متناسب‌سازی مدل تعالی سازمانی برای کتابخانه‌های عمومی ایران (مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی خوزستان). فصلنامه تحقیقات اطلاع‎رسانی و کتابخانه‎های عمومی ۴ (۲۱): ۵۲۹-۵۴۷.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه