بررسی میزان استفاده نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران از ویژگی‌های نظام‌های خبره در بازیابی اطلاعات

بررسی میزان استفاده نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران از ویژگی‌های نظام‌های خبره در بازیابی اطلاعات
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۳۰
شماره: 
۳
شماره صفحه (از - تا): 
۸۲۳-۸۵۱
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان استفاده نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران از ویژگی‌های نظام خبره در بازیابی اطلاعات است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش ارزیابانه و با استفاده از سیاهه وارسی محقق ساخته در چهار ویژگی نظام‌های خبره در بازیابی اطلاعات و متشکل از ۶۶ معیار صورت گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش ۵ نرم‌افزار کتابخانه دیجیتالی بود. وضعیت نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی مورد مطالعه از نظر ابزارهای بازیابی اطلاعات پایین‌تر از متوسط، در رابطه با پایگاه‌های اطلاعاتی (دانش) متوسط و از نظر رابط کاربر بیش از متوسط بود. همچنین، در رابطه با راهنمایی بیشتر کاربران، نتایج نشان داد که تاکید بیشتر بر ویژگی‌های برگرفته از نرم‌افزارهای معمول در زمینه ارائه خدمات اطلاعاتی است و به مباحث تخصصی در این زمینه کمتر توجه شده است. آزمون فرضیه پژوهش نیز نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین میزان بهره‌گیری از ویژگی‌های کلی نظام خبره و وضعیت فعلی نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران وجود دارد. این پژوهش همچنین ضمن تهیه سیاهه وارسی در زمینه موضوع پژوهش، این امکان را فراهم آورده است که طراحان و برنامه‌نویسان نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی بتوانند ضمن برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت این عرصه، با معیارها و مولفه‌های موجود در این زمینه و درجه اهمیت هر یک از آنها بهتر آشنا شده و در طراحی و تولید آینده خود از آنها بهره گیرند.

استناد: 

شهبازی، فرزاد، یعقوب نوروزی، و مهدی علیپور حافظی. ۱۳۹۴. بررسی میزان استفاده نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران از ویژگی‌های نظام‌های خبره در بازیابی اطلاعات. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۰ (۳): ۸۲۳-۸۵۱.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه