راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍گ‍ارش‌ گ‍زارش‌های‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌

راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍گ‍ارش‌ گ‍زارشه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
۱۳۹۱
شابک: 
۹۶۴۷۵۱۹۴۷۸
۱۰۲ صفحه
۱۱,۰۰۰ریال
چکیده: 

گزارش‌های علمی و فنی نتایج پژوهشهایی بنیادی یا کاربردی را انتقال می‌دهند و از تصمیم‌گیری‌های بعدی براساس آن نتایج پشتیبانی می‌کنند. هر گزارش، اطلاعات لازم را برای تفسیر، کاربرد و اشاعه نتایج یا فنون یک پژوهش داراست. هدف اصلی چنین گزارش‌هایی اشاعه نتایج فعالیت‌های علمی و فنی و ارائهء پیشنهادهایی عملی است. کتاب راهنمای نگارش گزارشهای علمی و فنی الگویی را برای نگارش و سازماندهی این گزارش‌ها به زبان فارسی ارائه می‌کند. بخش مقدمه، کلیاتی را دربارهء گزارش‌های مذکور در بر می‌گیرد. سپس عناصر پیشنهادی گزارش‌ها توضیح داده می‌شوند. در پایان نیز پاره‌ای از ملاحظات مربوط به محتوای گزارش‌های علمی و فنی ارائه می‌گردد.

استناد: 
علیدوستی، سیرئس، و مریم ناخدا. ۱۳۹۱. راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍گ‍ارش‌ گ‍زارشه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران.

افزودن دیدگاه

پشتیبانی فنی