دانش‌آموختگان دکتری

تصویر khedmatgozar@alumni.irandoc.ac.ir

دکتر حمیدرضا خدمتگزار

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

khedmatgozar@alumni.irandoc.ac.ir
تصویر giveki@students.irandoc.ac.ir

دکتر داور گیوکی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

giveki@students.irandoc.ac.ir
زمینه پژوهشی: 
بینایی ماشین
پردازش تصویر
شبکه‌های عصبی
داده‌کاوی
تصویر m.nabavi@alumni.irandoc.ac.ir

دکتر مجید نبوی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

m.nabavi@alumni.irandoc.ac.ir
زمینه پژوهشی: 
سازماندهی دانش
رفتار اطلاعاتی
مدیریت اطلاعات

پشتیبانی فنی