ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌: ب‍ازطراح‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د پژوهش

ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ازطراح‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د پژوهش
فروردين ۱۳۷۸
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

در ای‍ن‌ طرح‌ ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ آن‌ در ق‍ال‍ب‌ م‍س‍ت‍ن‍دات‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ارائه‌ م‍ی‌‌گ‍ردد. ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ درخ‍واس‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍رک‍ز ب‍رای‌ ه‍دف‌‌گ‍ذاری‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ خ‍ط م‍ش‍ی‌ آی‍ن‍ده‌ م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ه‌‌ای‌ در خ‍ص‍وص‌ ان‍واع‌ روش‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌ در س‍ازم‍ان‌‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ران‍ت‍ف‍اع‍ی‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍د و ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ و م‍دل‌ م‍ن‍اس‍ب‌ آن‌ ب‍رای‌ م‍رک‍ز ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍د. ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ع‍م‍ل‍ی‌‌ت‍ر س‍اخ‍ت‍ن‌ م‍دل‌ ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌، ب‍ن‍ا ب‍ر ن‍ی‍از م‍وارد دی‍گ‍ری‌ ب‍ه‌ آن‌ اف‍زوده‌ ش‍ده‌ و ب‍رای‌ م‍راح‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍دل‌ ف‍رم‌‌ه‍ای‍ی‌ طراح‍ی‌ ش‍د ک‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‌ م‍س‍ت‍ن‍دات‌ آن‌ در ق‍ال‍ب‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ارائه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ای‍ن‌ راه‍ن‍م‍ا ب‍رای‌ ان‍ج‍ام‌ ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

امیدوار، مجید، حسین غریبی، و سیروس ع‍ل‍ی‍دوس‍ت‍ی‌. ۱۳۷۸. ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌: ب‍ازطراح‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د پژوهش. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه