ال‍گ‍وی‌ ن‍گ‍ارش‌ گ‍زارش‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌

ال‍گ‍وی‌ ن‍گ‍ارش‌ گ‍زارش‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۸۴
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

گ‍زارش‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ ی‍ا ک‍ارب‍ردی‌ را ان‍ت‍ق‍ال‌ م‍ی‌ده‍ن‍د و از ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ه‍ای‌ ب‍ع‍دی‌ ب‍ر اس‍اس‌ آن‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د. ه‍ر گ‍زارش‌، اطلاع‍ات‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ لازم‌ ب‍رای‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر، ک‍ارب‍رد و اش‍اع‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ی‍ا ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ه‍ای‌ ی‍ک‌ پ‍ژوه‍ش‌ را داراس‍ت‌. ه‍دف‌ اص‍ل‍ی‌ چ‍ن‍ی‍ن‌ گ‍زارش‌ه‍ای‍ی‌ اش‍اع‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ و ارائ‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ اس‍ت‌. در ای‍ن‍ج‍ا ال‍گ‍وی‍ی‌ ب‍رای‌ ن‍گ‍ارش‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ گ‍زارش‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ در ای‍ران‌ ارائ‍ه‌ م‍ی‌ش‍ود. ب‍خ‍ش‌ م‍ق‍دم‍ه‌، ک‍ل‍ی‍ات‍ی‌ را درب‍اره‌ گ‍زارش‌ه‍ای‌ م‍ذک‍ور در ب‍ر م‍ی‌گ‍ی‍رد. س‍پ‍س‌ ع‍ن‍اص‍ر پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ گ‍زارش‌‌ه‍ا ب‍ر اس‍اس‌ ن‍وش‍ت‍ج‍ات‌ م‍وج‍ود و ب‍ررس‍ی‌ ت‍ع‍دادی‌ از گ‍زارش‌ه‍ای‌ آرش‍ی‍و چ‍ی‍ذر ت‍وض‍ی‍ح‌ داده‌ م‍ی‌‌ش‍ون‍د. در پ‍ای‍ان‌ ن‍ی‍ز پ‍اره‌‌ای‌ از م‍لاح‍ظات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ م‍ح‍ت‍وای‌ گ‍زارش‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ارائ‍ه‌ م‍ی‌ش‍ون‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

علیدوستی، سیروس، و مریم ناخدا. ۱۳۸۴. ال‍گ‍وی‌ ن‍گ‍ارش‌ گ‍زارش‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ علمی و م‍دارک‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌.

افزودن دیدگاه