دوره‌ آم‍وزش‍ی‌ "آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍ظام‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ا، وی‍ژه‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا و م‍راک‍ز اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌" ۱۴ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۱۶ آب‍ان ‌۱۳۸۵: مستندات اجرا

دوره‌ آم‍وزش‍ی‌ "آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍ظام‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ا، وی‍ژه‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا و م‍راک‍ز اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌" ۱۴ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۱۶ آب‍ان ‌۱۳۸۵: مستندات اجرا
فروردين ۱۳۸۵
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

گزارش حاضر دوره آموزشی "آشنایی با نظام پیشنهادها" که در تاریخ ۱۳۸۵/۸/۱۴ تا ۱۳۸۵/۸/۱۶ ویژه کارکنان و کارشناسان کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی در محل مدیریت آموزش پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران برگزار گردیده است را معرفی می کند، که شامل معرفی و مشخصات دوره آموزشی، فعالیت‌های قبل از اجرای دوره آموزشی، در حین اجرای دوره، پس از اجرای دوره، گزارش مالی دوره و بررسی نظرات شرکت‌کنندگان نسبت به کیفیت دوره در هر روز، به مربی دوره و ارزیابی نهایی دوره می‌باشد. اهداف دوره: آشنایی با مبانی نظام پیشنهادها، آشنایی با مراحل تصمیم‌گیری در نظام پیشنهادها: از پیشنهاد تا اجرا، آموزش فنون (تکنیک‌های) خلاقیت و حل مسئله برای ارائه پیشنهاد موثر.

 

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

اب‍ویی‌ اردک‍ان‌، محمد. ۱۳۸۵. دوره‌ آم‍وزش‍ی‌ "آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍ظام‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ا، وی‍ژه‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا و م‍راک‍ز اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌" ۱۴ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۱۶ آب‍ان ‌۱۳۸۵: مستندات اجرا. تهران:‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه