م‍ق‍ال‍ه‌ن‍ام‍ه‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

م‍ق‍ال‍ه‌ن‍ام‍ه‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
۱۳۵۹
۷۳ صفحه
۷۰ ریال
چکیده

این‌ کتاب‌ فهرستی‌ است‌ از ۲۶۲ مقاله‌ در زمینه‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ در سه‌‌ماهه‌ اول‌ سال ‌۱۳۵۹ که‌ در روزنامه‌های‌ اطلاعات‌، انقلاب‌ اسلامی‌، بامداد، جمهوری‌ اسلامی‌، صبح‌ آزادگان‌، و کیهان‌ منتشر شده‌ است‌.

تنظیم‌ آن‌ بر حسب‌ الفبای‌ نام‌ نویسنده‌ و در صورت‌ نبودن‌ نام‌ نویسنده‌،عنوان‌ مقاله‌ است‌. در پایان‌ یک‌ نمایه‌ موضوعی‌ با عنوان‌ نمایه‌ فرهنگی‌ دارد.

استناد: 

م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌. ۱۳۵۹. م‍ق‍ال‍ه‌ن‍ام‍ه‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.

افزودن دیدگاه