راهنمای‌ مراکز اسناد و کتابخانه‌های‌ تخصصی‌ و دانشگاهی‌ (طرح مقدماتی)

راهنمای‌ مراکز اسناد و کتابخانه‌های‌ تخصصی‌ و دانشگاهی‌ (طرح مقدماتی)
۱۳۶۱
۷۷ صفحه
چکیده

این‌ راهنما که‌ شامل‌ مشخصات‌ ابتدایی ‌۴۰۲ کتابخانه‌ و مرکز اسناد است‌ در سه‌ بخش ‌تنظیم‌ شده‌ است‌. متن‌ اصلی‌ که‌ به‌ ترتیب‌ الفبایی‌ و بر اساس‌ وابستگی‌ به‌ سازمان‌ مادر اعم‌ از وزارتخانه‌ یا سازمان‌ تنظیم‌ شده‌ است‌.

بخش‌ دوم‌ شامل‌ فهرست‌ الفبایی‌ نام‌ سازمان‌ها است‌ که‌ با ارجاع‌ به‌ شماره‌ ردیف‌ آمده‌ است‌. بخش‌ سوم‌ فهرست‌ موضوعی‌ اسامی‌ واحدها است‌ که‌بر اساس‌ طبقه‌بندی‌ نه‌‌گانه‌ یونسکو با ارجاع‌ به‌ شماره‌ ردیف‌، رده‌بندی‌ شده‌ است‌.

استناد: 

مرکز اسناد و مدارک علمی. ۱۳۶۱. راهنمای‌ مراکز اسناد و کتابخانه‌های‌ تخصصی‌ و دانشگاهی‌ (طرح‌ مقدماتی‌). ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.

افزودن دیدگاه