نمایه‌نامه‌ مدارک‌ غیرکتابی‌ موجود در مرکز اسناد و مدارک‌ علمی‌

۱۳۶۲
۱۱۴ صفحه
چکیده

این‌ نمایه‌‌نامه‌ شامل‌ ۵۰۰ جلد از مدارکی‌ است‌ که‌ در بانک‌ اطلاعاتی‌ مرکز اسناد و مدارک‌ علمی‌ ذخیره‌ شده‌ است‌. اثر حاضر در سه‌ بخش‌: ۱. اطلاعات‌ کتابشناختی‌ مدارک‌؛ ۲. فهرست‌موضوعی‌؛ ۳. فهرست‌ نام‌ نویسندگان‌ و مترجمان‌ و پدیدآورندگان‌ سازمانی‌ است‌. 

استناد: 

بخش نمایه‌سازی. مرکز اسناد و مدارک علمی. ۱۳۶۲. نمایه‌ نامه‌ مدارک‌ غیرکتابی‌ موجود در مرکز اسناد و مدارک‌ علمی‌. ق. ۳. ش. ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌‏‫.          ‌            ‌              ‌            ‌              ‌            ‌              ‌            ‌              ‌            ‌   

افزودن دیدگاه