نمایه‏‌نامه‌ مدارک‌ غیرکتابی‌ موجود در مرکز اسناد و مدارک‌ علمی‌

نمایه‏ نامه‌ مدارک‌ غیر کتابی‌ موجود در مرکز اسناد و مدارک‌ علمی‌
۱۳۶۵
۲۷۲ صفحه
چکیده

نمایه‌نامه‌ حاضر، شامل ‌ ۱۰۰۰ جلد از مدارکی‌ است‌ که‌ در بانک‌ اطلاعاتی‌ مرکز اسناد و مدارک‌ علمی‌ ذخیره‌ شده‌ است‌. این‌ نمایه‌نامه‌ از سه‌ قسمت: ۱. اطلاعات‌ کتابشناختی؛ ‌۲. فهرست‌ موضوعی؛ و ۳. فهرست‌ نام‌ نویسندگان‌ و مترجمان‌ تشکیل‌ شده‌ است‌.

استناد: 

بخش نمایه‌سازی. مرکز اسناد و مدارک علمی. ۱۳۶۵. نمایه‌نامه‌ مدارک‌ غیر کتابی‌ موجود در مرکز اسناد و مدارک‌ علمی‌. ق. هفتم‌ و هشتم‌. ش. ‌۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌

افزودن دیدگاه