فهرستگان دیسک‌های نوری در مراکز آموزش و تحقیقاتی ایران

فهرستگان دیسک‌های نوری در مراکز آموزش و تحقیقاتی ایران
پدیدآور: 
ویراستار: 
۱۳۷۵
۱۴۰ صفحه
۴,۰۰۰ ریال
چکیده

مجموعه‌ حاضر نخستین‌ راهنما و مرجعی‌ است‌ که‌ در زمینه‌ موجودی‌ و معرفی‌ پایگاه‌های‌ اطلاعاتی‌ بر روی‌ دیسک‌های‌ نوری‌ ۱۳۹ مرکز آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ ایران‌ تهیه‌ شده‌ و محدوده‌ زمانی‌ آن‌ تا پایان‌ شهریور ۱۳۷۴ است‌. متن‌ فهرستگان‌ حاوی‌ معرفی‌ ۲۱۹ مورد است‌.

اثر حاضر سه‌ فهرست‌ نیز دارد: فهرست‌ موضوعی‌، فهرست‌ الفبایی‌ شهرها و موجودی‌ دیسک‌های‌ نوری‌ و فهرست‌ الفبایی‌ مراکز آموزشی‌ و تحقیقاتی‌.

این کتاب در سال ۱۳۷۶ به چاپ دوم رسیده است.

استناد: 

دلیلی، حمید. ۱۳۷۵. فهرستگان دیسک‌های نوری در مراکز آموزش و تحقیقاتی ایران. ویراسته معصومه شجاعی. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌‏‫.

افزودن دیدگاه