شبکه‌های اطلاعاتی

۱۳۶۶
۶۳ صفحه
۲۵۰ ریال
چکیده

در این نوشتار سعی شده تا بیشتر به مفاهیم و ساختار کلی شبکه‌های اطلاعاتی پرداخته شود. اگرچه امروزه شبکه‌های اطلاعاتی قالبا به صورت موضوعی ایجاد و اداره می‌شوند. بدیهی است که اصول و مبانی ارائه شده برای شبکه‌های موضوعی که به علت تخصصی شدن و شعبه شعبه شدن رانش از اهمیت خاصی برخوردارند نیز صادق است.

استناد: 

مهدوی، محمدنقی. ۱۳۶۶. شبکه‌های اطلاعاتی. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی.

افزودن دیدگاه