ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بر اساس مدل سیرز

ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران براساس مدل سیرز
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۴۵
شماره: 
۲
شماره صفحه (از - تا): 
۱۱۹-۱۳۵
چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران با استفاده از مدل سیرز است. 
روش: روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و جامعه پژوهش شامل ۴۲ کتابدار و نمونه ای به تعداد ۱۹۱ نفر از کاربران کتابخانه‌هاست. جهت گردآوری داده‌ها بر اساس مدل سیرز از ۸ پرسشنامه متفاوت استفاده شده است.
یافته‌ها: میانگین رضایت شغلی (۱۹)، خودباوری (۴۹/۶) و تعهد سازمانی (۹۹/۹) کتابداران، در سطح بالاتر از متوسط و میانگین عملکرد کتابداران (۷۴/۲) نزدیک به سطح متوسط است. یافته‌ها حاکی از کیفیت بالاتر از متوسط خدمات کتابخانه (۵۵/۲ و ۲۶/۳) است که در نتیجه، رضایت (۵۴/۷) بالاتر از متوسط کاربران و وفاداری آنان (۱۷/۷) به استفاده از خدمات کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران را به دنبال داشته است.

استناد: 

حریری، نجلا، و نزهت مصفا. ۱۳۹۰. ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران براساس مدل سیرز. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی ۴۵ (۲): ۱۱۹-۱۳۵.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه