بررسی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران: کاربرد روش دلفی

بررسی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران: کاربرد روش دلفی
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۹
شماره: 
۳
شماره صفحه (از - تا): 
۱۹۱-۲۳۱
چکیده

در این مقاله، نتایج بررسی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران با روش دلفی ارائه می‌گردند. به این منظور ابتدا فناوری اطلاعات و سپس با ارائه شواهدی از شکست و ناکامی در کاربرد این فناوری در سطح ایران و جهان، مساله پژوهش تعریف می‌شوند. مرور پژوهش‌ها و مطالعات پیشین در زمینه عوامل موفقیت و شکست کاربرد این فناوری در بخش دولتی و جمع‌بندی آنها بخش بعدی مقاله را تشکیل می‌دهد. در ادامه، روش پژوهش به‌ ویژه روش دلفی تبیین و در پایان نیز یافته‌های این پژوهش، توصیف و تحلیل می‌شوند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، اعضای پانل دلفی در مجموع ۳۷ عامل را در موفقیت و شکست کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران کلیدی تشخیص دادند. به ۲۰ عامل از این عوامل در پژوهش‌ها ومطالعات پیشین در بخش دولتی نیز اشاره شده بود و ۱۷ عامل دیگر را اعضای پانل ارائه کردند. این عوامل به شش دسته تقسیم شدند. در پایان نیز محدودیت‌ها و پیشنهادها ارائه شده‌اند.

استناد: 

مشایخی، علینقی، علی‌اکبر فرهنگی، منصور مؤمنی، و سیروس علیدوستی. ۱۳۸۴. بررسی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران: کاربرد روش دلفی. فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه‌نامه مدیریت ۹ (۳): ۱۹۱-۲۳۱.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 
اطلاعات بیشتر: 

ویژه‌نامه مدیریت

افزودن دیدگاه