مدل موضوعی برای پایان‎نامه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی

مدل موضوعی برای پایان‎نامه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲۵
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۲۱-۳۲
چکیده

هدف: تهیه الگوی موضوعی پایان‌نامه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران با هدف کمک به دانشجویان فعلی و آتی در انتخاب موضوع و جلوگیری از پژوهش‌های تکراری.

روش/رویکرد پژوهش: کتابخانه‌ای و دلفی. ابتدا با مطالعه مدل‌های پژوهش‌های پیشین و موضوع‌های موجود در پایگاه اطلاعاتی لیستا و کسب نظر متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۶ رده اصلی معین شد. سپس برای تعیین موضوع‌های فرعی از سرعنوان‌های موضوعی فارسی،‌ سرعنوان‌های موضوعی کنگره، اصطلاح‌نامه‌های فرهنگی یونسکو و اصفا و نما و طرح‌های رده‌بندی دیویی و کنگره استفاده شد.

یافته‌ها: مدل پیشنهادی شامل ۶ رده اصلی (کتابداری، کتابخانه‌‌ها و مراکز اطلاع‌‍رسانی، مدیریت اطلاعات، ذخیره و بازیابی اطلاعات، فهرست‌نویسی و رده‌بندی،‌و روش‌های کمی و کیفی در اندازه‌گیری اطلاعات) و ۷۰ رده فرعی است.

نتیجه‌گیری: برای جلوگیری از انجام پژوهش‌های تکراری، لازم است پژوهشگران و دانشجویان به این نقشه توجه کنند.

استناد: 

شرفی، رسولی، حمزه‌علی نور‎محمدی، و مهدی علیپور حافظی. ۱۳۹۳. مدل موضوعی برای پایان‎نامه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ۲۵ (۴): ۲۱-۳۲.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه