طراحی سامانه‌های عملیاتی در سیستم اتوبوسرانی به منظور ساماندهی حمل و نقل مسافر درون‌شهری

طراحی سامانه‌های عملیاتی در سیستم اتوبوسرانی به منظور ساماندهی حمل و نقل مسافر درون‌شهری
همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه تهران
تهران
تاریخ کنفرانس: 
دوشنبه - ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ تا سه شنبه - ۱۸ اسفند ۱۳۹۴
چکیده

با توجه به سهم عمده حمل و نقل همگانی در سفرهای درون‌شهری، لازم است راه‌کارهایی جهت بهبود و توسعه این سیستم‌ها از لحاظ کیفی و کمی صورت پذیرد. از دیدگاه کمی لازم است که فاکتورهایی همچون توسعه زیرساخت‌ها، افزایش تعداد ناوگان، افزایش منطقه پوشش و همچنین افزایش زمان خدمات‌رسانی مدنظر قرار گیرند درحالی‌که از دیدگاه کیفی میزان راحتی و آسایش مسافرین، کیفیت تجهیزات و ناوگان استفاده شده و مواردی از این دست مورد توجه قرار می‌گیرند. به‌منظور جذب شهروندان به استفاده از این شیوه حمل و نقل لازم است که به طور هم‌زمان هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی، سامانه‌های اتوبوسرانی ارتقا یابند. در این مقاله به بررسی راه‌کارهای مختلف کنترل ناوگان اتوبوسرانی به منظور ساماندهی حمل و نقل مسافر درون‌شهری و ارائه چهارچوب طراحی سامانه‌های عملیاتی در سیستم اتوبوسرانی می‌پردازیم.

استناد: 

ساجدی‌نژاد، آرمان، و عرفان حسن‌نایبی. ۱۳۹۴. طراحی سامانه‌های عملیاتی در سیستم اتوبوسرانی به منظور ساماندهی حمل و نقل مسافر درون‌شهری. مقاله ارائه شده در همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه تهران، تهران.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه