بررسی صوت‌شناختی جایگاه تولید همخوانهای انسدادی بدنه‌ای در زبان فارسی معیار

نوع همکاری: 
نام استاد: 
مقطع تحصیلی: 
نام دانشگاه: 
پژوهشکده‌: 
علوم اطلاعات
تاریخ: 
اسفند ۱۳۹۳

افزودن دیدگاه