رساله‌های دکتری

بررسی و ساخت مدل عوامل حیاتی موفقیت کتابخانه‌های دیجیتال در ایران

استاد راهنما: 
سیروس علیدوستی
پژوهشکده‌: 
مدیریت فناوری اطلاعات

طراح‍ی‌ ن‍ظام‌ م‍ل‍ی‌ ش‍ن‍اس‍اگ‍ر دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ اش‍ی‍ا اطلاع‍ات‍ی‌

استاد راهنما: 
مهدی علیپور حافظی
تاریخ دفاع: 
اسفند ۱۳۹۴
پژوهشکده‌: 
مدیریت فناوری اطلاعات

پشتیبانی فنی